Gedragsregels

 • Home
 • Gedragsregels

Een veilige sportvereniging

KV Westergo wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Want wij zijn met elkaar Westergo!

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen onze vereniging voorkomen. Omdat we er alles aan willen doen dit te voorkomen hebben we een aantal omgangsregels (zie punt 1) opgesteld, waarbij gebruik gemaakt is van richtlijnen van het NOC*NSF.

Aanvullend hierop zijn de gedragsregels van toepassing op iedereen die een begeleidende taak heeft (zie punt 2).

Bij grensoverschrijdend gedrag kan een beroep worden gedaan op de vertrouwenscontactpersonen van KV Westergo (zie punt 3).

Tot slot vraagt KV Westergo van iedereen die betrokken is bij jeugd tot 18 jaar (trainers, coaches, begeleiders jeugdkamp, e.d.) een zogenaamde “Verklaring Omtrent het Gedrag” zie punt 4). Niet als teken van wantrouwen, wel om te laten zien dat we een veilig sportklimaat serieus nemen!

1. Omgangsregels

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. Deze omgangsregels gelden voor alle leden en iedereen die bij KV Westergo betrokken is.

 • We accepteren en respecteren de ander zoals hij/zij is, discrimineren niet en negeren de ander niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 • We vallen de ander niet lastig.
 • We houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • We schelden niet en we maken geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • We doen niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • We brengen iemand anders of zijn/haar eigendommen geen schade toe.
 • We komen niet ongewenst dichtbij anderen en raken de ander niet tegen zijn/haar wil aan.
 • We geven de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht.
 • We stellen geen ongepaste vragen en maken geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur.
 • Als iemand ons hindert of lastig valt dan vragen we hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vragen we een ander om hulp.
 • We helpen anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreken degene die zich daar niet aan houdt daarop aan en melden dit zo nodig bij het bestuur.
 • We respecteren de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter.

2. Gedragsregels

In onderstaande tekst wordt gesproken over ‘begeleiders’. Hiermee wordt bedoeld iedereen die zich op welke manier dan ook bezig houdt met het begeleiden van een of meerdere sporters: trainers, coaches, verzorgers, enz. Voor het gemak is voor de mannelijke vorm van woorden gekozen maar natuurlijk worden ook vrouwelijke begeleiders en sporters bedoeld.

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider maakt op geen enkele manier gebruik van zijn machtspositie.
 • De begeleider zal de sporter niet benaderen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 • De begeleider gaat niet verder in op het privéleven van de speler dan noodzakelijk is voor de trainingen, het functioneren van de speler in het team en dan gebruikelijk is in een sportieve relatie tussen begeleider en sporter.
 • De begeleider respecteert de privacy van de sporter.
 • De begeleider zorgt dat er geen ongepaste onderwerpen besproken worden met / in het bijzijn van de sporter. Expliciet vallen hieronder: seksueel getinte opmerkingen, onderwerpen of grappen.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel van aard zal worden/wordt ervaren.
 • Seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn niet geoorloofd. De begeleider heeft de plicht -voor zover dit in zijn vermogen ligt- op te komen voor de veiligheid en het welbevinden van de sporter. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de geldende gedrags- en/of omgangsregels zal hij hierop actie ondernemen.

3. Vertrouwenscontactpersoon

Bij grensoverschrijdend gedrag zou het het beste zijn als degene die dat vertoont daar direct op wordt aangesproken. Dat is verreweg de beste manier, maar blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, woede, schaamte kunnen redenen zijn dat je er mee rond blijft lopen. In die gevallen is het goed dat je bij iemand terecht kan: een onafhankelijk persoon, die luistert en die met jou bespreekt hoe deze situatie kan worden aangepakt. Zo iemand heet een vertrouwenscontactpersoon, afgekort VCP.

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die als lid, ouder, vrijwilliger, kaderlid, supporter of gast van onze vereniging wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de club of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de club afspeelt of heeft afgespeeld.

De taken van de vertrouwenscontactpersoon:

 • Zorgt voor de eerste opvang en is aanspreekpunt. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen zijn/haar verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen i.v.m. emoties die daarbij kunnen spelen.
 • Vertelt de procedure.
 • Informeert over mogelijke vervolgstappen en over (externe) instanties, die ingeschakeld kunnen worden (zoals vertrouwenspersoon NOC*NSF, huisarts, maatschappelijk werk) en de gevolgen daarvan.
 • Meldt het incident anoniem bij het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid over de vereniging en haar leden.
 • Zorgt voor verslaglegging en veilige archivering hiervan.

De VCP behandelt de zaken in vertrouwelijke sfeer. Deze vertrouwelijkheid is begrensd indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

Het bestuur heeft besloten twee VCP’s bij de vereniging aan te stellen. Judith de Boer en Paul van der Weg zijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

 

 

 

 

Bereikbaarheid:

De vertrouwenscontactpersonen zijn bereikbaar via het e-mailadres vertrouwenspersoon@kvwestergo.nl.

Je kunt ook contact opnemen met Vertrouwenspunt NOC*NSF via telefoonnummer 0900-2025590 (maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.00 uur, zaterdag 12.00 – 16.00 uur) of e-mailadres vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

4. Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’. Zoals ook al in de inleiding staat vragen we van iedereen die betrokken is bij jeugd tot 18 jaar een VOG.

Het aanvragen van een VOG is gratis voor de vrijwilligers van KV Westergo en kan digitaal geregeld worden. De enige voorwaarde daarbij is dat de betreffende persoon in het bezit van DigiD is; mocht dat niet het geval zijn dan wordt in overleg bekeken hoe de VOG alsnog aangevraagd kan worden.

Diegenen voor wie dit van toepassing is krijgen persoonlijk bericht over de te volgen procedure.

Hoofdsponsor:

LAATSTE NIEUWS

Wedstrijdverslagen 1 juni
5 juni 2024

Wedstrijdverslagen 25 mei
31 mei 2024

Wedstrijdverslagen 11 mei
16 mei 2024

Wedstrijdverslagen 20 april
26 april 2024

Maak kans op €449 met ‘Schijt je Rijk’
18 april 2024

SPONSOREN